วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

  วิสัยทัศน์

 “ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญมุ่งจัดการศึกษา

ให้ได้มาตรฐานการศึกษา บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      จัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

    สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษา”โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ

หมู่ที่   7   บ้านสายเจริญ ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-660263  Admin E-mail : jsschool@thaimail.com

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1033530234&Area_CODE=3304

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook