ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนนี้ชื่อว่าโรงเรียนวัดบ้านจำนัน  ตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาให้เด็กในบ้านจำนันและบ้านใกล้เคียงแต่ก่อนเด็กในหมู่บ้านจำนัน  ได้ไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนบ้านสวนกล้วย  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2501  เป็นต้นมา  ซึ่งมีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตรเศษ  การไปเรียนของเด็กพวกนี้ได้รับความลำบากมากเพราะระยะทางไกลและในหน้าฝนทางบางตอนมีระดับน้ำสูง  เด็กไม่สามารถจะไปเรียนได้  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  นายบุญมา  อินทร์ชะตา  ครูน้อยโรงเรียนบ้านสวนกล้วย  พร้อมด้วยนายเพ็ง  กองแสง  ผู้ใหญ่บ้านจำนัน  หมู่ที่ 7  ตำบลสังเม็ก  อ.กันทรลักษ์  พระคำตัน  ภททญาโน  เจ้าอาวาสวัดบ้านจำนัน  และนายอุ้ย  บึงใส  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสวนกล้วยพร้อมด้วยราษฎรบ้านจำนัน  และบ้านใกล้เคียงได้ประชุมปรึกษาหารือกัน  เพื่อจัดสร้างโรงเรียนขึ้น  ที่ประชุมได้มีมติให้สร้างเป็นศาลาวัด  ในที่ดินของวัดเพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนไปพลางก่อน  จนกว่าจะได้มีการจัดสร้างโรงเรียนเอกเทศถาวรต่อไป  การก่อสร้างนี้ได้รับความช่วยเหลือร่วมมือจากราษฎรช่วยกันสละเวลากำลังกายและกำลังทรัพย์  คนละเล็กคนละน้อยได้ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 24 เมษายน  2511  จนเสร็จเรียบร้อย  โดยไม่ได้อาศัยงบประมาณใดๆทั้งสิ้น       นายบุญมา  อินทร์ชะตา  เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างโดยตลอด  โรงเรียนนี้เป็นแบบศาลาวัดกึ่งถาวรยกพื้นกว้าง 11 เมตร ยาว 15 เมตร  ราคาก่อสร้างประมาณ 15,000 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) 

                ต่อมาทางอำเภอได้มีคำสั่งที่ ศก.81/2512 เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นใหม่  และได้แต่งตั้งนายบุญมา  อินทร์ชะตา ครูน้อยโรงเรียนบ้านสวนกล้วย  มาทำการสอนในโรงเรียนนี้มีนักเรียนที่แยกมาจากโรงเรียนบ้านสวนกล้วย  60 คน  และมีนักเรียนที่สำรวจเข้าใหม่ประมาณ  85 คน รวมเป็นนักเรียนประมาณ 145 คน สมบัติของโรงเรียนตอนทำพิธีเปิดมีโต๊ะครูและเก้าอี้อย่างละ 3 ตัว ราคาประมาณ  260 บาท กระดานดำพร้อมขาตั้ง 4 แผ่น กระดานดำดังกล่าวได้เบิกมาจากอำเภอ  เสาธงสูงประมาณ 6 เมตร ป้ายชื่อโรงเรียน นายบุญมา  อินทร์ชะตา เป็นผู้จัดหามา  โรงเรียนนี้ปลูกสร้างในที่ดินวัดบ้านจำนัน

                พิธีเปิดโรงเรียนเริ่มเวลา 10.00 น.  เมื่อเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาแล้ว  นายบุญมา  อินทร์ชะตา  ได้กล่าวรายงานต่อ นายวีระเทพ  หาญณรงค์  นายอำเภอกันทรลักษ์  ประธานในพิธี  เมื่อประธานในพีธีได้เปิดแพรคลุมป้ายโรงเรียนวัดบ้านจำนันแล้ว  ได้กล่าวคำปราศรัยต่อคณะครู  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชนและนักเรียนในวันเปิดป้ายโรงเรียนนี้  มีนายเฉลิมชัย  เศิกศิริ  นายเกษม  อุทธสิงห์ ครูช่วยงานผู้แทนฝ่ายการศึกษา  นายอุดม  ทองสัมฤทธิ์  ประธานกลุ่มคณะครูในกลุ่มตำบลสังเม็ก  นายแรม  วรบุตร  กำนันตำบลสังเม็ก  นายเพ็ง  กองแสง  ผู้ใหญ่บ้านจำนัน  พร้อมด้วยราษฎรประมาณ 80 คน ได้มาร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโรงเรียนนี้ด้วย  เสร็จพิธีเวลา 12.00 น.                     ต่อมาวันที่ 14 มิถุนายน 2516 ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่ปัจจุบัน หมู่ที่ 7 บ้านสายเจริญ ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

             ต่อมา นายณรงค์ สุพรม ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2532 จนถึงปี พ.ศ. 2553 นายจิมจง  ทองคำวัน มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบ้านจำนันสายเจริญ  จนถึงปัจจุบันโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ

หมู่ที่   7   บ้านสายเจริญ ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-660263  Admin E-mail : jsschool@thaimail.com

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1033530234&Area_CODE=3304

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook